BTS Urban Mayday (April 29, 2016)

From: April 29, 2016

To: May 01, 2016

Location: Bratislava, FMFI UK

Capacity: 72

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SKDGL A

Registration:

  • Closed

About:

OFICIÁLNA TURNAJOVÁ STRÁNKA (v anglickom jazyku)

TOURNAMENT WEBSITE

Všetky informácie o turnaji nájdete na externej turnajovej stránke: http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

All info about the tournament is on the external tournament website: http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

   

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

GENERAL INFO

Druhý ročník PDGA C turnaja BTS Urban Mayday, ktorý prináša discgolf priamo do Bratislavy sa uskutoční cez prvomájový víkend. XXL layout rozšíreného technického a náročneho ihriska bude oproti minulému roku ešte vylepšený, keďže sa v univerzitnom areáli otvorila nová oblasť, kde sa dá hrať, a ktorá poskytuje šancu na dve skvelé par 5 jamky. 

The second edition of the PDGA C tournament BTS Urban Mayday brings discgolf directly to the city of Bratislava over the Mayday weekend. The extended XXL layout brings a plenty of difficult technical holes and it will be improved over the last year as new construction in the area opened up opportunities for two new par 5 holes. 

Počas večerov môžu hráči navštíviť staré mesto, ale sa ísť pozrieť zadarmo na Bratislavský majáles na brehu Dunaja. During the evenings player can do city sight-seeing or visit the free big Music.Culture City Festival on the bank of Danube. 
   

KDE

WHERE

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava

 

 

DIVÍZIE

DIVISIONS

OPEN (MPO), WOMEN (FPO)

OPEN (MPO), WOMEN (FPO)

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

SANCTIONING

PDGA C PDGA C
   

IHRISKO / FORMÁT

COURSE / FORMAT

3 x 18 jamiek + 9 jamiek finále (najlepších 5 MPO a 5 FPO)

3 x 18 holes + 9 holes final (best 5 MPO, 5 FPO)

Hrať sa bude v okolí FMFI UK špeciálny turnajový rozšírený XXL layout ihriska s množstvom technických jamiek, par ihriska 65, celková dĺžka jamiek cca. 1900 metrov. Ihrisko sa nachádza v kombinovanom mestskom a parkovom prostredí s prirodzenými oblasťami mimo ihriska akými sú cesty, chodníky, či budovy. Takmer každá jamka má mierne výškové prevýšenie.  

The tournament will be played on the special extented tournament XXL layout with many technical holes, par 65, total length approx. 1900 m. The course is set in a combined urban/park environment with natural OBs created out of roads, walkways and buildings. Almost every hole has some moderate elevation change.

Kompletný opis ihriska nájdete na oficiálnej turnajovej webstránke. 

A comple description of the course is on the tournament website.

   

PROGRAM TURNAJA

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 29. apríla 2016

Friday, April 29, 2016

11:30 Otvorenie ihriska na tréning

11:30 Tournament course ready for practice

18:00 Ihrisko sa zatvára (prenosné koše na noc odstránene z ihriska) 18:00 Course closes (portable baskets removed for the night)
19:00 Povinné hráčske stretnutie @ FMFI UK 19:00 Mandatory Players' meeting @ Comenius University
20:00 Večera @ reštaurácia DRAG 20:00 Dinner @ DRAG Restaurant
   

Sobota 30. apríla 2016

Saturday April 30, 2016

08:00 Povinný check-in na Jamka č. 1 (všetci hráči sa musia osobne prihlásiť, prvý hráč v každej hráčskej skupine vyzdvihne skórovacie karty)

08:00 Mandatory Check-in @ Hole #1 (all players need to Check-in, the first person in each flight needs to pick-up score card)

08:30 Štart prvého kola

08:30 Start of the first round

11:30 Obed @ FAYNFOOD 

11:30 Lunch @ FAYNFOOD Restaurant

13:00 Hráčske stretnutie @ TBA

13:00 Players' meeting @ TBA

13:30 Štart druhého kola

13:30 Start of the second round

18:00 Večera @ Flagship (centrum mesta)

18:00 Dinner @ Flagship Restaurant (city center)

20:00 Návšteva Bratislavského majálesu

20:00 Visit to Bratislavský Majáles 

   

Nedeľa 1.mája 2016

Sunday May 1, 2016

08:00 Povinný check-in na Jamka č. 1 (všetci hráči sa musia osobne prihlásiť, prvý hráč v každej hráčskej skupine vyzdvihne skórovacie karty)

08:00 Mandatory Check-in @ Hole #1 (all players need to Check-in, the first person in each flight needs to pick-up score card)

08:30 Štart tretieho kola

08:30 Start of the third round

11:30 Obed @ FAYNFOOD

11:30 Lunch @ FAYNFOOD Restuarant 

13:15 Hráčske stretnutie @ TBA

13:15 Players' meeting @ TBA

13:30 Štart finálového kola (5 MPO, 5 FPO)

13:30 Start of the final round (5 MPO, 5 FPO)

15:00 Vyhodnotenie turnaja 

15:00 Awards ceremony

   

REGISTRÁCIA

REGISTRATION

Registrácia bude otvorená na externej stránke 3.3.2016 o 13:00. Ak to umožní turnajová kapacita bude registrácia možná aj priamo na turnaji počas registrácie. 

Registration will open on the external website on March 3, 2016 at 13:00 CET. If the tournament capacity will allow registration will be possible also directly during the on-site tournament registration. 

   

REGISTRAČNÝ POPLATOK

REGISTRATION FEE

25 € včasný turnajový poplatok na hráča (prijatý do 18.4.2016)

25 € early bird player fee (received by April 18, 2016)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee a aktívnych členov PDGA

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee and active PDGA members

28 € neskorý turnajový poplatok (prijatý po 18.4. alebo zaplatený na mieste počas povinného hráčskeho stretnutia), žiadne zľavy

28 € late player fee (received after April 18 or paid by cash at the mandatory players' meeting), no discounts.

Poplatok sa platí bankovým prevodom. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "BTS16" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

Fees should be paid by a bank transfer, see the info is below. Do not forget to writethe text "BTS16" and your name in the note to payee . If you pay for more players, list all their names. 

   

JEDLO A UBYTOVANIE

FOOD AND ACCOMMODATION

Informácie o jedle a ubytovaní nájdete na oficálnej turnajovej stránke.

Food and accommodation info are on the official tournament website

   

PLATOBNÉ ÚDAJE

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK2084100000001100577143 IBAN: SK2084100000001100577143
BIC/SWIFT: RIDBSKBX BIC/SWIFT: RIDBSKBX
Meno: Richard Kollár Account Holder: Richard Kollár
Názov banky: ZUNO Bank AG Name of the Bank: ZUNO Bank AG
Adresa banky: Einsteinova 23
851 01 Bratislava, Slovensko
Bank Address: Einsteinova 23
851 01 Bratislava, Slovakia
Note: Uveďte text "BTS16" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe. Note: Write "BTS16" and your name/names in the note to the recipient 
   

SPONZORI

SPONSORS

Generálnym sponzorom turnaja je online predajca diskov Discline.com The general tournament sponsor is Discline.com.
   

TURNAJOVÁ KOMISIA

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Roman Miezga

Competion Commission: Katka Boďová, Roman Miezga