Budmerice Backup 2015 (January 01, 2010)

From: January 01, 2010

To: January 01, 2010

Location: Bumderice

Capacity: 10

Director

 • Name: AA
 • Phone: 09000000
 • Email: nemam@email.sk

Number of rounds: 2

Number of final rounds: 1

Sanctioned: 2010/01/01 14:00

Registration:

 • Closed

About:

Dôležitá informácia

 

Important Notice

Celková kapacita turnaja je 60 hráčov. Keďže očakávame veľký záujem o turnaj, prvýkrát bude na Slovensku použité prihlasovanie na turnaj vo viacerých fázach. Odporúčame všetkým záujemcom poriadne si preštudovať sekciu registrácia a prihlásiť sa čo najskôr a následne zaplatiť všetky turnajové poplatky. 
  Total tournament capacity is 60 players. Because we expect high demand for the tournament, for the first time at the slovak tournament we will use a multiple stage registration. We recommend to all players to read the section Registration in detail and to register as early as possible and then pay the tournament fees immediately. 
     

KDE

     

WHERE

V parku okolo Budmerického kaštieľa.

 

In the park surrounding the  Budmerice Castle.

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN, WOMEN

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO)

 

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A   PDGA C, Slovak Disc Golf League A
     

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

1. a 3. kolo 2x15 jamiek, 2. kolo 1x15 jamiek + 6 jamiek finále (najlepších 5 OPEN, najlepšie 4 WOMEN)

 

The first and third round have 2 x 15 holes, the second round has 1x15 holes + 6 holes final (best 5 MPO, 4 MPO)

Ihrisko má 15 jamiek a nachádza sa v krásnom zámockom parku, skoro rovný terén, technické jamky s často dobre krytými košmi. Sobotu sa hrá doobeda 2 x 15 jamiek a poobede 1 x 15 jamiek. V sobotu doobeda znovu 2 x 15. Finále sa hrá na jamkách 1, F2 (špeciálne výhodisko na kôš 7), F3 (predĺžená 8), 9, F5 (špeciálne výhodisko na kôš 11), F6 (výhodisko 12 na kôš 9).

 

The course has 15 holes and is set in a beautiful castle park. The terrain is almost flat with techincal holes with many well guarded baskets. On Saturday morning we play 2 x 15 holes, in the afternoon 1 x 15 holes. On Sunday morning once again 2 x 15 holes. The final round is played on holes #1, #F2 (special tee pad, basket #7), #F3 (extended #8), 9, #F5 (special tee pad, basket #11), #F6 (teepad #12 to basket #9).

Do finále OPEN postupuje najlepších 5 OPEN hráčov. V prípade rovnosti skóre na 5. mieste postupujú do finále aj všetci hráči s rovnakým skóre ako 5. miesto. Finále sa potom medzi nim hrá ako sudden death až kým počet OPEN hráčov neklesne na 5.

Do finále WOMEN postupujú najlepšie 4 WOMEN hráčky. V prípade rovnosti skóre na 4. mieste sa postupuje analogicky ako v kategórii OPEN.

V prípade rovnosti skóre po finále na prvých troch miestach OPEN alebo WOMEN rozhoduje rozhod v poradí na jamkách 1, F2, F3. V prípade, že sa nerozhodne, rozhodne CTP na jamke číslo F3.

 

The best five players in MPO advance to play finals. If there is a tie for the fifth plase, all players in the tie start playing finals. In such case, sudden death rule applies (among the tied players only) until the number of MPO players in finals is reduced to five.

The best four players in FPO advance to the finals. In case of tie for the fourth place, the rules are analogous as in MPO.

In the case of a draw on places 1-3 in MPO and FPO after the final round sudden death on holes #1, #F2 and #F3 will be played follwoed by CTP on #F3 if necessary.

     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 8. apríla 2016

 

Friday, April 8, 2016

15:00 ihrisko pripravené na tréning

18:30 - 20:30 registrácia,  v reštaurácii KVAK a neskốr v penzióne  Lindava

 

15:00 the course ready for practise 

18:30 - 20:30 registration in KVAK restaurant and later in pension Lindava

Sobota 9.apríla 2016

 

Saturday April 9, 2016

08:00 registrácia hráčov na mieste turnaja

 

08:00 on-site registration

08:20 stretnutie hráčov

 

08:20 player’s meeting

08:45 prvé kolo (2 x 15 jamiek)

 

08:45 1st round (2 x 15 holes)

13:15 prestávka na obed (KVAK)

 

13:15 lunch @ KVAK restaurant

14:45 stretnutie hráčov

 

14:45 player’s meeting

15:00 druhé kolo (1 x 15 jamiek)

 

15:00 2nd round (1 x 15 holes)

18:30 večera (KVAK)

 

18:30 dinner @ KVAK restaurant

     

Nedeľa 10.apríla 2016

 

Sunday April 10, 2016

08:30 stretnutie hráčov

 

08:30 player’s meeting

08:45 tretie kolo (2 x 15 jamiek)

 

08:45 3rd round (2 x 15 holes)

13:15 krátka obedná prestávka (vlastné jedlo)

 

13:15 short lunch break (bring your own food)

13:45 finále (6 jamiek, najlepších 5 OPEN a 4 WOMEN)

 

13:45 final round (6 holes, 5 MPO, 4 FPO)

15:30 vyhodnotenie

 

15:30 awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia bude otvorená na tejto stránke  11.2.2016 (13:00) až do 6.4. 2016, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie. 

 

Registration will be open on this website from February 11, 2016 (13:00) until April 6, 2016 or, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration. 

Registrácia bude prebiehať vo viacerých fázach, všetci hráči sa však môžu prihlásiť kedykoľvek. Kapacita turnaja je len 60 miest, z toho 24 miest bude do 25.2. rezervovaných pre hráčov zo Slovenska. Organizátori vyhradili taktiež 8 voľných kariet, ktoré budú taktiež oznámené 25.2., a ktoré sú určené prioritne pre účastníkv z ďalekých krajín a taktiež pre tradičných účastníkov turnaja. 

 

Registration will have multiple stages although all players can register at any time. The tournament capacity is only 60 spots, from which 24 spots will be reserved until February 25 for slovak players, so it is advisable to register early. The organizers reserved 8 wild cards that will be awarded on February 25 that will be preferably awarded to players traveling from distant countries and also traditional participants at Budmerice Open. 

Fáza 1. (11.2.2016, 13:00 - 25.2.2016, 22:00)

 

Phase 1 (February 11, 13:00  - February 25, 22:00)

Uvoľnených je 8 voľných kariet, 24 miest pre slovenských hráčov a 16 miest pre voľnú registráciu.  Ďalší hráči sú zaradení na waiting list v poradí, v ktorom sa registrovali. Všetci hráči, ktorých účasť na turnaji je potvrdená, musia zaplatiť všetky turnajové poplatky do 24.2.2016 tak, aby boli na našom účte do 25.2.2016. (Organizátori turnaja boli na turnaj predregistrovaní ešte pred začiatkom 1. fázy.)

 

There are 8 wild cards, 24 spots reserved for Slovak players and 16 spots for a general registration. All remaining players are put on the waiting list in the order of their registration. Tournament fees from all the players who are confirmed for the tournament during Phase 1 must be recieved on our account by the end of Phase 1.  (The tournament organizers were preregistered before the start of Phase 1.)

Hráči s potvrdenou účasťou na turnaji, ktorí neuhradili včas turnajové poplatky, budú na konci 1. fázy vyradení zo zoznamu registrovaných hráčov.     All confirmed players who will not pay their tournament fees on time will be removed from the list of registered players at the end of the Phase 1.  
     

Fáza 2. (25.2.2016, 22:00 - 10.3.2016, 22:00)

 

Phase 2 (February 25, 22:00  - March 10, 22:00)

Na začiatku tejto fázy bude uvoľnená nevyčerpaná kvóta pre slovenských hráčov voľné miesta budú pridelené prvým zahraničným hráčom na waiting liste. Zároveň budú oznámení držitelia voľných kariet. Ďalej už pokračuje voľná registrácia pre všetkých hráčov bez akýchkoľvek obmedzení. Všetci hráči, ktorí dostanú voľné karty alebo sa dostanú z waitinglistu na turnaj v tejto fáze musia do 9.3.2016 uhradiť všetky turnajové poplatky tak, aby boli na našom účte do 10.3.2016.   

At the beginning of Phase 2 the unused quota for slovaks will be released and the available spots will be awarded to the first players on the waiting list. Simultaneously, the receipients of the wild cards will be announced. Registration is then open for all players without any restrictions. Tournament fees from all the players who are confirmed for the tournament during Phase 1 must be recieved on our account by the end of Phase 2.  

Hráči s potvrdenou účasťou na turnaji, ktorí neuhradili včas turnajové poplatky, budú na konci 2. fázy vyradení zo zoznamu registrovaných hráčov.   All confirmed players who will not pay their tournament fees on time will be at the end of the Phase 2 removed from the list of registered players. 
     

Fáza 3. (10.3.2016, 22:00 - 6.4.2016, 24:00)

 

Phase 3 (March 10, 22:00  - April 6)

Voľná registrácia všetkých hráčov. Každý hráč, ktorý bude zaradený do zoznamu potvrdených hráčov, či už priamo registráciou, alebo posunom z waiting listu, alebo udeľeným uvoľnenej voľnej karty, bude upovednomený o tejto skutočnosti emailom. Následne do 7 dní musí tento hráč uhradiť turnajové poplatky, inak bude vyradený zo zoznamu registrovaných hráčov.    General registration is open for all players without any restrictions. Every player who receives a confirmed spot for the tournament (direct registration, moving from the waiting list or receiving the wild card) will be informed by an email. He/she needs to pay the tournament fees in 7 days after the confirmation email, otherwise he/she will be removed from the list of registered players. 
     
Pri online registrácii uveďte vaše preferencie ohľadom ubytovania a stravy.    Please, indicate your food and accommodation preferences during the online registration.

V poznámke v registračnom formulári uveďte

 1. preferovaný typ izby (dvojlôžková, trojlôžková),
 2. mená osôb, s ktorými chcete byť ubytovaní,
 3. v ktoré dni máte záujem o raňajky
 4. čokoľvek iné čo považujete za relevantné
 

In the note in the on-line registration form indicate

 1. preferred room size (double, triple),
 2. names of the preferred roommates,
 3. days on which you want a breakfast at the hotel,
 4. anything else you consider relevant
     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

22 € včasný turnajový poplatok na hráča (zaplatený do 4.4.2016)

 

22 € early bird player fee (received by April 4, 2016)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

25 € neskorý turnajový poplatok (zaplatený na mieste počas registrácie), žiadne zľavy pre členov SAF

 

25 € late player fee (paid during the on-site registration), no discounts for SAF members. 

Poplatok sa platí bankovým prevodom, spolu s obedom v sobotu. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "BUD16" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

 

The player fee should be paid by a bank transfer. The payment info can be found below, do not forget to write in the note to payee the text "BUD16" and your name. If you pay for more players, list all their names. 

Neskorý turnajový poplatok musia hráči uhradiť najneskôr počas registrácie hráčov na mieste turnaja v sobotu ráno. Hráči, ktorí nezaplatili turnajový poplatok elektronicky, ho budú môcť uhradiť aj v piatok počas večere v reštaurácii KVAK alebo neskôr v penzione Lindava.   The late tournament fee must be paid during the on-site registration on Saturday morning. Players who did not pay the tournament fee electronically, can also pay it during the Friday dinner at KVAK or later that evening at the pension Lindava. 
     

JEDLO

 

FOOD

Sobota/Nedeľa raňajky 

Raňajky v sobotu aj v nedeľu si môžete za 3 €/deň (platí sa na mieste spolu s ubytovaním) objednať pri registrácii. 

 

Saturday/Sunday breakfast

Breakfast for both days can be ordered during the online registration for 3 €/day.

Obed sobota

Obed v sobotu je v reštaurácii KVAK , alternatávny link. Pri online registrácii si môžete vybrať jedlo na obed (osobitne polievku a osobitne hlavné jedlo):

Polievky - možnosti

S1 - Dubáková polievka, 1,80 €

S2 - Vývar s pečeňovými knedličkami, 1,30 €

 

Hlavné jedlo - možnosti

M1 - Domáce Tagliatelle s chili, paradajkami, paprikou a  mozzarellou, 4.60 €

M2 - Bravčové medailónky s medovo-šalviovou omáčkou, 6,20 €

Cenu jedla je potrebné zaplatiť prevodom spolu s registračným poplatkom za turnaj. 

 

Lunch Saturday

Lunch on Saturday is in KVAK Restaurant , alternative link. Players need to order their selection of food during the online registration (soup/separately).

Soup options

S1 - Wild mushroom soup, 1,80 €

S2 - Broth with liver dumplings, 1,30 €

 

Main dish options

M1 - Home made Tagliatelle with chilli, tomatos, peppers and mozzarella, 4.60 €

M2 - Pork medallions with honey &  sage sauce, 6,20 €

Please, pay for your selected food option together with your registration fees by a bank transfer. 

Sobota večera

Sobotnajšia večera je v reštaurácii KVAK , alternatávny link. Možnosť objednať si čokoľvek s jedálneho lístka (ceny od 5€ za jedlo).

 

Saturday Dinner

Saturday dinner is at KVAK Restaurant , alternative link. You can order a la carte, the main dishes start at 5€.

Nedeľa obed

V nedeľu bude po skončení tretieho kola pred začiatkom finálového kola len krátka pauza na obed. Prosíme hráčov, aby si doniesli svoje vlastné jedlo. Je možnosť ísť na obed po skončení finálového kola do reštaurácie KVAK. 

 

Sunday Lunch

After the end of the third round and before start of the final round on Sunday there will be a short lunch break. Please, bring your own food. After the finish of the final round it is possible to go to KVAK Restaurant for lunch. 

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Penzión Lindava (bývalý UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451  Mapa, v žltom kruhu na mape on this page.

Ubytovať sa možno od piatku do nedele alebo len od soboty do nedele v dvoj a trojposteľových izbách.  Cena 10 € za osobu a noc, bez ohľadu na typ izby.

 

Pension Lindava (former UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451  Map, see also yellow circle on the map on this page.

The rooms are available either Friday-Sunday or Saturday-Sunday. Double and triple rooms are available, at the cost of 10 € per night per person.

Veľkosť izieb negarantujeme, ale pokúsime sa všetkým hráčom zabezpečiť požadovanú veľkosť izby. Ak máte záujem byť s niekým konkrétnym na izbe, uveďte to v poznámke pre registrácii. 

 

We do not guarantee the room size although we will try to accommodate all players' preferences. If you have a preferred roommate, please indicate it in the note during registration. 

Ubytovanie aj raňajky sa platia až na mieste priamo poskytovateľovi ubytovania.    Accommodation and breakfast will be charged directly by the accommodation provider at the hotel. 
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK4275000000004005392160   IBAN: SK4275000000004005392160
BIC/SWIFT: CEKOSKBX   BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Meno: Stefan Dobrev   Account Holder: Stefan Dobrev
Názov banky: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR   Name of the Bank: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR
Adresa banky: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko
  Bank Address: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko
Note: Uveďte text "BUD16" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe.   Note: Write "BUD16" and your name/names in the note to the recipient 

Platbou prevodom platíte turnajové poplatky a sobotňajší obed. 

 

The online transfer should cover the cost of your tournament fee and Saturday lunch. 

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Stefan Dobrev

 

Tournament director: Stefan Dobrev

Súťažná komisia: Martin Krička, Richard Kollár

 

Competion Commission: Martin Krička, Richard Kollár