Hlohovec Open (MSR) (October 15, 2016)

From: October 15, 2016

To: October 16, 2016

Location: Hlohovec

Capacity: 72

Director

  • Name: Martin Chalány
  • Phone: 0904589856
  • Email: martin.chalany@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SDGL A

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

     

WHERE

V zámockom parku Hlohovec.

 

In the Hlohovec castle park.

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), WOMEN (FPO). Slovenskí hráči vekovo prislúchajúci do niektorej z divízíí MJ1 (muži do 18 rokov), FJ1 (ženy do 18 rokov), MPM (muži nad 40 rokov), FPM (ženy nad 40 rokov) budú automaticky zaradení do súťaže o titul majstra Slovenska v príslušnej divízii. Turnaj však bude prebiehať len v divíziach MPO a FPO a poradie vo vekovo ohraničených divíziach bude určené na základe redukovaného poradia. Titul majstra Slovenska však bude vo vekovo ohraničenej divízii udelený len, ak sa v nej zúčastnia aspoň traja súťažiaci. 

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO). Slovak players eligible to play one of the age-restricted divisions MJ1, FJ1, MPM, FPM will be automaticall registred in that division for the title of Slovak national champion. However, the competition (except the final round) will run only in divisions MPO and FPO and the results in the age-protected divisions will be according to the reduced ranking in MPO and FPO. The title in the age protected divisions will be only awarded in at least 4 participants will be eligible to play the particular division. 

 

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A,    PDGA C, Slovak Disc Golf League A
     

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

     

Ihrisko má 18 jamiek a nachádza sa v krásnom zámockom parku. Terén a bohatá prítomnosť stromov umožňujú striedanie kopcovitých jamiek s rovinatými a množstvo technicky náročných jamiek. Sobotu sa hrajú dve kola po 18 jamiek, jedno doobeda a jedno poobede. V nedeľu doobeda sa hrá 1x18 jamiek, po obede sa uskutoční finále so 6 jamkami len pre najlepších 5 hráčov MPO a 4 hráčky FPO.  V prípade potreby budú vo finále štartovať aj ďalší 4 slovenskí hráči MPO, prípadne piata slovenská hráčka vo finálovej skupine, alebo Ďalšie 4 slovenské hráčky FPO, a to v tom prípade, že medzi najlepšími 5 MPO hráčmi alebo 4 FPO hráčkami nebudú v príslušnej divízii aspoň 4 slovenskí súťažiaci.

 

The course has 18 holes and is set in a beautiful castle park. The terrain and abundance of large trees allow a mixture of flat and hilly holes with some that will require tricky technical shots.  Two rounds of 18 holes will be played on Saturday. Sunday morning round will also have 18 holes. The final round with 6 holes will be played in the afternoon on Sunday by the top 5 players in MPO and 4 FPO. In the case it will be needed additional group with Slovak players will play the final round to ensure that at least 4 best slovak players in both MPO and FPO will play the final round. 

V prípade rovnosti skóre  na poslednom postupovom mieste do finálevého kola v kategóriách  MPO alebo FPO postúpia všetci hráči na delenom mieste. V prípade rovnosti na prvých troch miestach MPO alebo FPO v rámci turnaja alebo Majstrovstiev Slovenska rozhoduje o poradí hráčov následný rozhod v systémom náhla smrť v poradí na jamkách 1, 2, 3. V prípade, že sa nerozhodne, rozhodne CTP na jamke číslo 10.

 

In the case of a tie for the last place advancing to the finals before the final round all tied players will advance to the final round. In the case of a tie on the first three places after the finals either in the tournament ranking or in the ranking of the Slovak Championships  the tie will be decided by a tie-breaker played by the sudden death on holes #1, #2 and #3. In the case of a tie on all these holes, CTP on hole #10 will decide.

MAPA IHRISKA

 

COURSE MAP

Mapu ihriska bude doplnená počas septembra 2016.    The course map will be added during September 2016. 
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 14. októbra 2016

 

Friday, October 14, 2016

15:00 ihrisko pripravené na tréning

18:30 - 20:30 možnosť registrácie

 

15:00 the course ready for practise 

18:30 - 20:30 optional registration

Sobota 15.októbra 2016

 

Saturday October 15, 2016

08:00 registrácia hráčov na mieste turnaja

 

08:00 on-site registration

08:20 stretnutie hráčov

 

08:20 player’s meeting

08:45 prvé kolo (18 jamiek)

 

08:45 1st round (18 holes)

13:00 prestávka na obed 

 

13:00 lunch break

15:00 druhé kolo (18 jamiek)

 

15:00 2nd round (18 holes)

18:30 večera 

 

18:30 dinner @ TBA

     

Nedeľa 16. októbra 2016

 

Sunday October 16, 2016

08:30 stretnutie hráčov

 

08:30 player’s meeting

08:45 tretie kolo (18 jamiek)

 

08:45 3rd round (18 holes)

12:15 obed

 

12:15 lunch break

13:45 finálové kolo (6 jamiek), 5 best MPO, 4 best FPO

 

13:45 final round (6 holes), 5 best MPO, 4 best FPO

 15:15 vyhodnotenie

 

 15:15 awards ceremony

     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia je na tejto stránke od 1.9. 2016, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration is on this website from September 1, 2016 or, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration. 

     
Pri online registrácii uveďte vaše preferencie ohľadom stravy (mäso  / bezmäsitá).    Please, indicate your food preferences (meat vs. non-meat) during the online registration.

V poznámke v registračnom formulári uveďte čokolvek považujete za relevantné.

 

In the note in the on-line registration form indicate nything that you consider relevant.

Turnaj je otvorený pre zahraničných hráčov, 48 miest na turnaji je však rezervovaných pre slovenských hráčov počas prvých dvoch týždňov registrácie.   The tournament is open for intenrational players, however, 48 spots will be reserved for Slovak competitors during the first two weeks of the registration. 
     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

13 € včasný turnajový poplatok na hráča (zaplatený do 9.10.2016)

 

13 € early bird player fee (received by October 9, 2016)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

18 € neskorý turnajový poplatok (zaplatený na mieste počas registrácie), žiadne zľavy pre členov SAF

 

18 € late player fee (paid during the on-site registration), no discounts for SAF members. 

Poplatok sa platí bankovým prevodom, spolu s obedom v sobotu. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "HC16" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

 

The player fee should be paid by a bank transfer. The payment info can be found below, do not forget to write in the note to payee the text "HC16" and your name. If you pay for more players, list all their names. 

Neskorý turnajový poplatok musia hráči uhradiť najneskôr počas registrácie hráčov na mieste turnaja v sobotu ráno. Hráči, ktorí nezaplatili turnajový poplatok elektronicky, ho budú môcť uhradiť aj v piatok počas večere.    The late tournament fee must be paid during the on-site registration on Saturday morning. Players who did not pay the tournament fee electronically, can also pay it during the Friday dinner- 
     

JEDLO

 

FOOD

Sobota/Nedeľa raňajky 

Raňajky v sobotu aj v nedeľu si môžete objednať v rámci ubytovania. 

 

Saturday/Sunday breakfast

Breakfast for both days can be ordered at your accommodation provider.

Obedy a večere

Viac informácii o strave (obedoch) zverejníme na tejto stránke v polovici septembra.  

 

Lunch and Dinner

More information aboud food options will be published on this site in mid September. 

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

 

Organizátor nezabezpečuje ubytovanie pre súťažiacich. Ubytovanie je možné napríklad v týchto hoteloch a penziónch.

www.hoteljelen.sk €€€

www.stofing.sk €€€

www.penzionmlk.sk €

www.penzionpompano.sk  €

 

The organizers do not directly provide accommodation. Please, contact the accommodation providers directly.

www.hoteljelen.sk €€€

www.stofing.sk €€€

www.penzionmlk.sk €

www.penzionpompano.sk  €

Ubytovanie v zateplenom a vykúrenom podkroví poskytuje aj Martin Krička (+421 905 805 204) v neďelkých Dvornikoch, 10 km od Hlohovca, za 4 Euro osoba /noc.  Počet lôžok/ matracov je 10.  Je potrebné si priniesť vlastný spacak.    Accommodation in an heated attick is also provided by Martin Kricka  (+421 905 805 204) in a village Dvorniky, just 10 km away from Hlohovec for 4 Euro person/night. The capacity (number of mattresses) is 10. It is necessary to bring your own sleeping bag.
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK6109000000005057583270   IBAN: SK6109000000005057583270
BIC/SWIFT: GIBASKBX   BIC/SWIFT: GIBASKBX
Meno: Martin Chalány    Account Holder: Martin Chalány 
Názov banky: Slovenská sporiteľňa   Name of the Bank: Slovenská sporiteľňa
Adresa banky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovensko   Bank Address: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovakia
Note: Uveďte text "HC16" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe.   Note: Write "HC16" and your name/names in the note to the recipient 
     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Martin Chalány

 

Tournament director: Martin Chalány

Súťažná komisia: Martin Krička, Michal Kúdela

 

Competition Commission: Martin Krička, Michal Kúdela