O zlaté trenky (November 26, 2016)

From: November 26, 2016

To: November 26, 2016

Location: Bratislava, FMFI UK

Capacity: 25

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: 00421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFO

Zlaté trenky, najvzácnejšia a najoslavovanejšia trofej v slovenskom discgolfe, môžu byť na rok Tvoje. Netradičný zábavný discgolfový turnaj na konci roka sa bude konať  v sobotu 26.11. na ihrisku na matfyze. V prípade zlého počasia v sobotu a dobrého v nedeľu sa turnaj preloží o deň neskôr. Pravidlá sú netradičné, prečítajte si podrobnosti nižšie.    Golden pants, the most treasured and celebrated trophy in Slovak disc golf may be yours for a year. Crazy and fun end of the year disc golf tournament will be Saturday, November 26 at the permanent Comenius University disc golf course in Bratislava. In the case the weather forecast will be much better for Sunday than for Saturday, the tournament will be moved to Sunday. The rules (see details below) are nontraditional.
     

KDE

  

WHERE

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

 

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO)

 

OPEN (MPO)

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

ešte sa uvidí, čo sa bude hrať

 

not clear at this point 

 

   

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

09:15 - 09:30 registrácia (Jamka č. 1)

 

09:15 - 09:30 registration (@hole #1)

09:30 - 09:45 hráčske stretnutie

 

09:30 - 09:45 player's meeting

10:00 - 11:30 prvé kolo (5 opravných hodov)   10:00 - 11:30 first round (5 mulligans)
11:30 - 13:00 obedná prestávka   11:30 - 13:00 lunch break
13:00 - 14:50 druhé kolo (špeciálne pravidlá)   13:00 - 14:50 second round (special rules) 
14:50 - 15:00 vyhodnotenie   14:50 - 15:00 awards ceremony
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration is on this website, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration.

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

0 Euro, žiadne poplatky, žiadne ceny, len zlaté trenky

 

0 Euro, no fees, no prizes, only the golden pants

     

JEDLO

 

FOOD

obed v reštaurácii DRAG, prihlásených oslovíme emailom, ak to bude potrebné, ohľadom výberu jedla

 

lunch at DRAG restaurant, registered players will be contacted before the tournament by email to order particular meal, if that will be necessary

     

PRAVIDLÁ

 

RULES

Hrá sa na pevnom 18-jamkovom ihrisku okolo FMFI UK s tradičnými OB a tradičnými mandami. Betónová plocha na jamkách č. 9-12 nie je OB. Doktyk s budovou nie je OB.    The tournament is played on the 18 hole permanent course at Comenius University with the traditional OB areas. The concrete area on holes #9-12 is not OB. A contact with a building is not OB. 
     
V prvom kole bude mať každý hráč obmedzený počet diskov - najviac 6. Hrať sa bude podľa obvyklých pravidiel discgolfu, okrem toho však bude mať každý hráč k dispozícii 5 opravných hodov. Tie môže využiť kedykoľvek (aj hneď za sebou). V prípade, že hráč toto právo využije, jeho predchádzajúci hod sa nepočíta, ale počíta sa jeho opravný hod, nech skončí akokoľvek. Nemôže však na hod použiť ten istý disk, ktorým hádzal predchádzajúci hod (okrem jamiek č. 8 - 11). Ak opakuje hráč hod viackrát, nemôže si zobrať žiaden z predchádzajúcich diskov hodených z tej istej pozície. Hráč môže využiť všetkých 5 možností, alebo žiadnu, je to len na ňom. Na skórkarte bude kolonka, kde sa budú opravné hody (mulligany) evidovať.    In the first round each player will have a limited number of discs (at most 6). The rules will the traditional disc golf rules but in addition each player will have 5 mulligans (extra throws) that the player may use at any point. If the player uses a mulligan, his previous throw does not count. The player cannot use the disc that he threw on the previous throw )except on holes #8-11). If the player repeats multiple throws in a row he must use a different disc on each such throw. All mulligans will be recorded on the scorecard. 
     
V druhom kole budú rozdielene prvidlá na jednotlivých jamkách. 
   
Na jamkách 1-3 (prvý kôš) budú na každej jamke hrať hráči 2 disky - jeden z nich musia odohrať z teepadu backhandom, druhý forehandom. Ďalšie hody môžu už hádzať akokoľvek, okrem toho, ak hráč použije extra náhradný hod z teepadu, ten musí byť toho istého typu, ako bol pôvodný hod. Rollery alebo overheady sa hodnotia podľa toho, ako hráč drží pri hode disk. Za jamku si píše hráč súčet skóre z týchto dvoch diskov. 
  On holes #1-3 (the first basket) players will play two disc - one of them must be a throw backhand from the teepad and the second forehand from the teepad. There is no restriction for any of the consecutive throws except mulligans from the teepad that have the same restriction as the orginial throws from the teepad that are substituted. Rollers and overheads are classified according to the grip of the disc. Each players will get the score that is equal to total of two played disc on each hole.  
Na jamke č. 4 každý hráč zahrá pri každom hode náhodný disk zo svojej tašky (ako sa bude disk vyberať bude vysvetlené pred kolom).     On hole #4 each players will play each throw by a randomly selected disc from his/her bag(the selction process will be explained at the meeting). 
Na jamkách č. 5-7 (tretí kôš) už nie je žiadne obmedzenie na disky. Na prvý hod na týchto jamkách však musí hráč použiť jedenkrát forehand, jedenkrát backhand a jedenkrát roller alebo overhead. Na ďalšie hody už nie je žiadne obmedzenie, okrem opakovaných hodov z teepadu, ktoré musia  použiť tú istú techniku ako pôvodný hod.   On holes #5-7 (the third basket) there is no disc restriction. For the three teeshots on these holes the player needs to use one forehand, one backhand, and one overhead/roller. The other throws are not restricted except mulligans used for the teeshots that need to use the same technique as the orginal throws. 
Na jamkách č. 8 - 10 budú môcť hráči hrať len jedným a tým istým diskom. Vyberte si ho čo najlepsie.   On holes #8-10 each player can use only one disc of his choice. Good luck with your selection. 
Na jamkách č. 11 - 12 hrajú hráči sami so sebou worst doubles, t.j. z každej pozície (vrátane puttu) hádžu dvakrát a potom pokračujú z horšie položeného disku. Aj putt musí dať hráč dvakrát za sebou, aby platil.    On holes #11-12 each player plays the worst doubles with himself/herself. From each lie the player plays twice and the worse shot counts. Even the putt must be successful twice to count. 
Na jamkách č. 13 - 15 hrajú hráči opačnou rukou, t.j. ľaváci pravou a praváci ľavou (vrátane puttovania).    On holes #13-15 the players play with the other hand, i.e. lefties with the right hand and righties with the left hand (that includes putting). 
Na jamkách č. 16 - 18 hrajú hráči diskovú lotériu. Pred prvým hodom na každej z týchto jamiek vloží každý hráč do lotérie jeden zo svojich diskov. Tieto disky sa potom náhodne medzi hráčov v skupine rozdelia a každý z hráčov smie na jamke používať len tento jeden disk.  Do lotérie smú hráči vkladať len oficiálne PDGA schválnené na disky na discgolf.   On holes #16-18 the players play the disc lottery. Before their teeshots each player in the group selects one of his/her discs for the lottery. These disc will then be randomly assigned between these players and each player can use only this one disc at the hole.  Only officially PDGA approved discs can be used in the lottery. 
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!