Budmerice Spring Fling (April 08, 2017)

From: April 08, 2017

To: April 09, 2017

Location: Budmerice

Capacity: 90

Reserved for Slovak players: 30

Director

 • Name: Stefan Dobrev
 • Phone: +421948504628
 • Email: stefan.dobrev@savba.sk

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C

Registration:

 • Closed

About:

KDE

     

WHERE

V parku okolo Budmerického kaštieľa.

 

In the park surrounding the  Manor House Budmerice.

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN, WOMEN, MASTERS, JUNIORI

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), MASTERS(MPO), JUNIORS

 

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A   PDGA C,  Slovak Disc Golf League A
     

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

     

Ihrisko má 18 jamiek (po prvý krát v Budmericiach) a nachádza sa v krásnom zámockom parku, skoro rovný terén, technické jamky s často dobre krytými košmi. Sobotu sa hrajú dve kolá po 18 jamiek, jedno pred obedom a druhé poobede. V nedeľu doobeda sa hrá jedno 18 jamkové kolo. Poobede najlepších 48 hráčov (približne vrchné dve tretiny v každej kategórii) hrá 12-jamkové finále.

 

The course has 18 holes (for the first time) and is set in a beautiful manor park. The terrain is almost flat with techincal holes with many well guarded baskets. On Saturday morning we play a round of 18 holes. In the afternoon we play the second round of the same 18 holes. On Sunday morning we play the third round, followed by a short break and the finals (details to be announced later|


V prípade rovnosti skóre  na prvých miestach OPEN alebo WOMEN rozhoduje rozhod v poradí na jamkách 1, F2, F3, kde F2 a F3 sú špeciálne finálové jamky hrané v minulých rokoch.. V prípade, že sa nerozhodne, rozhodne CTP na jamke číslo F3.

 

In the case of a draw on places 1-3 in MPO and FPO after the final round sudden death on holes #1, #F2 and #F3 will be played follwoed by CTP on #F3 if necessary, where #F2 and #F3 and special holes played in previous year's finals.

MAPA IHRISKA

 

COURSE MAP

Mapa ihriska na Facebooku

Pre tých čo sa nekamarátia s Facebookom

 

Course map, Facebook

Facebook-free link

     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 7. apríla 2017

 

Friday, April 7, 2017

15:00 ihrisko pripravené na tréning

18:30 - 20:30 registrácia,  v reštaurácii KVAK a neskốr v penzióne  Lindava

 

15:00 the course ready for practise 

18:30 - 20:30 registration in KVAK restaurant and later in pension Lindava

Sobota 8.apríla 2017

 

Saturday April 8, 2017

08:00 registrácia hráčov na mieste turnaja

 

08:00 on-site registration

08:45 stretnutie hráčov

 

08:45 player’s meeting

09:15 prvé kolo (18 jamiek)

 

09:15 start of the first round (18 holes)

12:15 prestávka na obed (Lindava)

 

12:15 lunch (Lindava)

13:45 stretnutie hráčov

 

13:45 player’s meeting

14:00 druhé kolo (18 jamiek)

 

14:00 second round (18 holes)

17:00 extra discgolfová súťaž

  17:00 weird discgolf competition

18:30 večera (Lindava)

 

18:30 dinner @ Lindava

20:00 spoločenský program (Lindava)

 

20:00 social evening (Lindava)

     

Nedeľa 9.apríla 2017

 

Sunday April 9, 2017

08:30 stretnutie hráčov

 

08:30 player’s meeting

08:45 tretie kolo (18 jamiek)

 

08:45 third round (18 holes)

11:45  obed (KVAK)

 

11:45 lunch (KVAK)

13:15 finále (12 jamiek)

 

13:15 finals (12 holes)

15:30 vyhodnotenie

 

 15:30 awards ceremony

     

EXTRA SÚŤAŽE

 

EXTRA COMPETITIONS

 - esový fond, CTP-čka, súťaž v puttovaní, ...    - Ace pool, CTPs, putting competition, ...
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia je na tejto stránke do 5.4. 2017, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie piatok večer a sobotu rána.

Pre účastníkov zo Slovenska je rezervovaných 30 miest, ktoré budú držané do 4.3. 2017.

Každý hráč, ktorý bude zaradený do zoznamu potvrdených hráčov, či už priamo registráciou, alebo posunom z waiting listu, alebo udeleným uvoľnenej voľnej karty, bude upovedomený o tejto skutočnosti emailom. Následne do 14 dní musí tento hráč uhradiť turnajové poplatky, inak bude vyradený zo zoznamu registrovaných hráčov.

Registrácie zrušené pred 27.3. budú plne refundované. Registrácie zrušené po 5.4. 09:00 CET  nebudú refundované vôbec. Registrácie zrušené medzi týmito termínami budú refundované 50%.

 

 

Registration is on this website until April 5, 2017 or, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration on Friday evening and Saturday morning.

30 spots are reserved for players from Slovakia. These spots will be held until 4.3. 2017.

Every player who receives a confirmed spot for the tournament (direct registration, moving from the waiting list or receiving the wild card) will be informed by an email. He/she needs to pay the tournament fees in 14 days after the confirmation email, otherwise he/she will be removed from the list of registered players.

Registrations cancelled before 27.3. will be fully refunded. Registrations cancelled after 5.4. 09:00 CET won't be refunded. Registrations cancelled between these dates will be 50% refunded.

Pri online registrácii uveďte vaše preferencie ohľadom ubytovania a stravy.    Please, indicate your food and accommodation preferences in the online registration form.

V poznámke v registračnom formulári uveďte

 1. preferovaný typ izby (dvojlôžková, trojlôžková),
 2. mená osôb, s ktorými chcete byť ubytovaní,
 3. v ktoré dni máte záujem o raňajky
 4. čokoľvek iné čo považujete za relevantné
 

In the note in the on-line registration form indicate

 1. preferred room size (double, triple),
 2. names of the preferred roommates,
 3. days on which you want a breakfast at the hotel,
 4. anything else you consider relevant
     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

22 € včasný turnajový poplatok na hráča (zaplatený do 3.4.2017)

 

22 € early bird player fee (received by April 3, 2017)

13 € včasný turnajový poplatok pre juniorov (zaplatený do 3.4.2017

 

13 € early bird junior player fee (received by April 3, 2017)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

8 € včasný turnajový poplatok pre Slovenských hráčov, pre ktorých je toto prvý, druhý alebo tretí discgolfový turnaj

 

8€ early bird player fee for Slovak players for whom this is their first, second or third discgolf tournament

25 € (16 € juniori) neskorý turnajový poplatok (zaplatený na mieste počas registrácie), žiadne zľavy pre členov SAF

 

25 € (16 € juniors) late player fee (paid during the on-site registration), no discounts for SAF members. 

Registračný poplatok pokrýva štartovné, turnajový balíček (tričko, snack), jeden nápoj (kofola, pivo,0.5L) ku kačdému obedu a vložné 1€ do esového fondu. Jedlo a ubytovanie je extra.

 

The registration fee covers the tournament entry, tournament bag (t-shirt with the tournament logo, snack), one drink per lunch (kofola, beer, 0.5L) and 1€ into ace pool. Food and accommodation is extra.

Poplatok sa platí bankovým prevodom, spolu s poplatkom za jedlo (oba obedy) . Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "BUD17" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

 

The player fee (plus the food fee for both lunches) should be paid by a bank transfer. The payment info can be found below, do not forget to write in the note to payee the text "BUD17" and your name. If you pay for more players, list all their names. 

Hráči, ktorí nezaplatili turnajový poplatok elektronicky, ho budú môcť uhradiť aj v piatok počas večere v reštaurácii KVAK alebo neskôr v penzióne Lindava.   Players who did not pay the tournament fee electronically, can also pay it during the Friday dinner at KVAK or later that evening at the pension Lindava. 
     

JEDLO

 

FOOD

Sobota/Nedeľa raňajky 

Raňajky v sobotu aj v nedeľu v penzióne Lindava stoja 3 €/deň. Objednajte si ich pri príchode do penziónu, platí sa na mieste spolu s ubytovaním.

 

Saturday/Sunday breakfast

Breakfast in pension Lindava costs 3 €/day. Ordering is at check-in in Lindava. Pay together with your acccommodation.

Obed sobota

Guláš (tiež vegetariánsky) v penzióne Lindava. Platí sa spolu s registračným poplatkom.

 

Saturday lunch

The lunch (goulash, also a vegetarian version) will be in pension Lindava. Pay together with your registration fee.

Sobota večera

Sobotnajšia večera bude v penzióne Lindava. Minútkové jedlo priamo na mieste z ich ponuky, plus zo 3 fajnejšie alternatívy za príplatok, tie bude treba objednať vopred. Sobotňajšia večera sa platí na mieste.

 

Saturday Dinner

Saturday dinner is at pension Lindava. You can order simple dishes from their menu, plus there will be a couple of fancier options  for a bit extra, which will need to be ordered in advance. Payment for Saturday dinner is at the place, NOT by bank transfer. Still, please, indicate your choice.

Nedeľa obed

Nedeľný obed je v reštaurácii KVAK , alternatívny link

Aby sme ho urýchlili, v ponuke sú len možnosti uvedené v registračnom formulári.  Cenu je potrebné zaplatiť prevodom spolu s registračným poplatkom za turnaj.

 

Lunch Sunday

Lunch on Saturday is in KVAK Restaurant , alternative link.

In order to speed-up lunch, you need to order from the options offered in the online registration form. Please, pay for your selected food option together with your registration fees by a bank transfer.

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Penzión Lindava (bývalý UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451  Mapa, v žltom kruhu na mape na tejto stránke.

Ubytovať sa možno od piatku do nedele alebo len od soboty do nedele v dvoj a trojposteľových izbách.  Vybavili sme výbornú cenu len 10 € za osobu a noc, bez ohľadu na typ izby.

 

Pension Lindava (former UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451  Map, see also yellow circle on the map on this page.

The rooms are available either Friday-Sunday or Saturday-Sunday. Double and triple rooms are available. We managed to get a great price of 10 € per night per person, regardless of the room size.

Veľkosť izieb negarantujeme, ale pokúsime sa všetkým hráčom zabezpečiť požadovanú veľkosť izby. Ak máte záujem byť s niekým konkrétnym na izbe, uveďte to v poznámke pri registrácii. 

 

We do not guarantee the room size although we will try to accommodate all players' preferences. If you have a preferred roommate, please indicate it in the note during registration. 

Ubytovanie aj raňajky sa platia až na mieste priamo poskytovateľovi ubytovania.  Zaplatiť treba do soboty večera.   Accommodation and breakfast will be charged directly by the accommodation provider at the hotel. You should pay by Saturday night.
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK4275000000004005392160   IBAN: SK4275000000004005392160
BIC/SWIFT: CEKOSKBX   BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Meno: Stefan Dobrev   Account Holder: Stefan Dobrev
Názov banky: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR   Name of the Bank: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR
Adresa banky: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko
  Bank Address: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko
Note: Uveďte text "BUD17" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe.   Note: Write "BUD17" and your name/names in the note to the recipient 

Platbou prevodom platíte turnajové poplatky a sobotňajší obed. 

 

The online transfer should cover the cost of your tournament fee and Saturday lunch. 

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Stefan Dobrev

 

Tournament director: Stefan Dobrev

Súťažná komisia: Martin Krička, Michal Kúdela

 

Competion Commission: Martin Krička, Michal Kúdela