BTS Urban Mayday (April 29, 2017)

From: April 29, 2017

To: April 30, 2017

Location: Bratislava, FMFI UK

Capacity: 72

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SKDGL A

Registration:

  • Closed

About:

OFICIÁLNA TURNAJOVÁ STRÁNKA (v anglickom jazyku)

TOURNAMENT WEBSITE

Všetky informácie o turnaji vrátane registrácie nájdete na externej turnajovej stránke: http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

All info about the tournament including registration can be found on the external tournament website:  http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

   

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

GENERAL INFO

Tretí ročník PDGA C turnaja BTS Urban Mayday, ktorý prináša discgolf priamo do Bratislavy sa uskutoční cez prvomájový víkend. Na hráčov čaká obľúbený XXL layout , ktorý bol v roku 2016 rozšírený, a tak má ihrisko par 64 a tri jamky par 5. 

The third edition of the PDGA C tournament BTS Urban Mayday brings discgolf directly to the city of Bratislava over the Mayday weekend. Players can look forward to play the extended XXL layout that was extended in 2016, the course has par 64 and features three par 5 holes.

Špecialitou ročníka 2017 je odpustenie turnajového poplatku pre všetky hráčky v divízii FPO (WOMEN). Čiže ženy hrajú zadamo! The 2017 special is a waiver of the tournament fee for all female players in FPO division. Thus all women can play for free!
V pondelok 1. mája je štátny sviatok a bude sa konať neformálny turnaj doubles.  Monday, May 1, is a state holiday in Slovakia and we will organize an informal doubles tournament at the same location. 
   

KDE

WHERE

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava

 

 

DIVÍZIE

DIVISIONS

OPEN (MPO), WOMEN (FPO)

OPEN (MPO), WOMEN (FPO)

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

SANCTIONING

PDGA C PDGA C
   

IHRISKO / FORMÁT

COURSE / FORMAT

3 x 18 jamiek + 6 jamiek finále (najlepších 4 MPO a 4 FPO)

3 x 18 holes + 6 holes final (best 4 MPO, 4 FPO)

Hrať sa bude v okolí FMFI UK špeciálny turnajový rozšírený XXL layout ihriska s množstvom technických jamiek, par ihriska 64, celková dĺžka jamiek cca. 1900 metrov. Ihrisko sa nachádza v kombinovanom mestskom a parkovom prostredí s prirodzenými oblasťami mimo ihriska akými sú cesty, chodníky, či budovy. Takmer každá jamka má mierne výškové prevýšenie.  

The tournament will be played on the special extented tournament XXL layout with many technical holes, par 64, total length approx. 1900 m. The course is set in a combined urban/park environment with natural OBs created out of roads, walkways and buildings. Almost every hole has some moderate elevation change.

Kompletný opis ihriska nájdete na oficiálnej turnajovej webstránke. 

A comple description of the course is on the tournament website.

   

PROGRAM TURNAJA

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 28. apríla 2017

Friday, April 28, 2017

13:00 Otvorenie ihriska na tréning (okrem jamiek č. 6-8)

13:00 Course ready for practice (excluding Holes #6-#8)

15:00 Otvorenie jamiek č. 6-8  na tréning

15:00 Holes #6-#8 open for practice

18:00 Ihrisko sa zatvára (prenosné koše na noc odstránene z ihriska) 18:00 Course closes (portable baskets removed for the night)
19:00 Povinné hráčske stretnutie @ FMFI UK 19:00 Mandatory Players' meeting @ Comenius University
20:00 Večera @ reštaurácia DRAG 20:00 Dinner @ DRAG Restaurant
   

Sobota 29. apríla 2017

Saturday April 29, 2017

08:00 Povinný check-in na Jamka č. 1 (všetci hráči sa musia osobne prihlásiť, prvý hráč v každej hráčskej skupine vyzdvihne skórovacie karty)

08:00 Mandatory Check-in @ Hole #1 (all players need to Check-in, the first person in each flight needs to pick-up score card)

08:30 Štart prvého kola

08:30 Start of the first round

11:30 Obed @ FREEFOOD 

11:30 Lunch @ FREEFOOD Restaurant

13:00 Hráčske stretnutie @ TBA

13:00 Players' meeting @ TBA

13:30 Štart druhého kola

13:30 Start of the second round

18:00 Individuálna alebo spoločná večera

18:00 Individual or common players dinner

   

Nedeľa 30.apríla 2017

Sunday April 30, 2017

08:00 Povinný check-in na Jamka č. 1 (všetci hráči sa musia osobne prihlásiť, prvý hráč v každej hráčskej skupine vyzdvihne skórovacie karty)

08:00 Mandatory Check-in @ Hole #1 (all players need to Check-in, the first person in each flight needs to pick-up score card)

08:30 Štart tretieho kola

08:30 Start of the third round

11:30 Obed @ FREEFOOD

11:30 Lunch @ FREEFOOD Restuarant 

13:15 Hráčske stretnutie @ TBA

13:15 Players' meeting @ TBA

13:30 Štart finálového kola (4 MPO, 4 FPO)

13:30 Start of the final round (4 MPO, 4 FPO)

14:30 Vyhodnotenie turnaja 

14:30 Awards ceremony

   

Pondelok 1.mája 2017

Monday May 1, 2017

09:00 Štart prvého kola neformálnych doubles 09:00 Start of the 1st round informal doubles
11:30 Obed @ Drag Restaurant 11:30 Lunch @ Drag Restaurant
12:30 Štart druhého kola neformálnych doubles 12:30 Start of the 2nd round informal doubles
   

REGISTRÁCIA

REGISTRATION

Registrácia bude otvorená na externej stránke 2.3.2017 o 13:00. Ak to umožní turnajová kapacita bude registrácia možná aj priamo na turnaji počas registrácie. 

Registration will open on the external website on March 2, 2017 at 13:00 CET. If the tournament capacity will allow registration will be possible also directly during the on-site tournament registration. 

   

REGISTRAČNÝ POPLATOK

REGISTRATION FEE

25 € včasný turnajový poplatok na hráča MPO (prijatý do 24.4.2017)

25 € early bird player fee MPO (received by April 24, 2017)

15 € včasný turnajový poplatok na juniorského hráča MPO  (hráči narodení v roku 1999 a skôr, poplatok prijatý do 24.4.2017)

15 € early bird player fee MPO - junior players (born in 1999 or later, received by April 24, 2017)

15 € včasný turnajový poplatok na začínajúceho hráča MPO  (člen SAF, absolvoval najviac 3 SAF turnaje v minulosti, poplatok prijatý do 24.4.2017) 15 € early bird player fee MPO - new players (a member of SAF who played at most 3 SAF tournaments in the past, received by April 24, 2017)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee a aktívnych členov PDGA

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee and active PDGA members

0 € turnajový poplatok na hráčky FPO

0 € player fee FPO 

28 € neskorý turnajový poplatok MPO (prijatý po 25.4. alebo zaplatený na mieste počas povinného hráčskeho stretnutia), žiadne zľavy

28 € late player fee MPO (received after April 25 or paid by cash at the mandatory players' meeting), no discounts.

Poplatok sa platí bankovým prevodom. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "BTS17" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

Fees should be paid by a bank transfer, see the info is below. Do not forget to writethe text "BTS17" and your name in the note to payee . If you pay for more players, list all their names. 

   

JEDLO A UBYTOVANIE

FOOD AND ACCOMMODATION

Informácie o jedle a ubytovaní nájdete na oficálnej turnajovej stránke.

Food and accommodation info are on the official tournament website

   

PLATOBNÉ ÚDAJE

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK16 8360 5207 0042 0010 1920 IBAN: SK16 8360 5207 0042 0010 1920
BIC/SWIFT: BREXSKBX BIC/SWIFT: BREXSKBX
Meno: Richard Kollár Account Holder: Richard Kollar
Názov banky: mBank S.A. Name of the Bank: mBank S.A.
Adresa banky:  Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovensko Bank Address:  Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovakia
Note: Uveďte text "BTS17" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe. Note: Write "BTS17" and your name/names in the note to the recipient 
   

SPONZORI

SPONSORS

Generálnym sponzorom turnaja je online predajca diskov Discline.com The general tournament sponsor is Discline.com.
   

TURNAJOVÁ KOMISIA

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

Tournament director: Richard Kollár

Asistent riaditeľa turnaja: Katka Boďová

Assistant tournament director: Katka Boďová

Súťažná komisia: Katka Boďová, Roman Miezga

Competion Commission: Katka Boďová, Roman Miezga